Erikoisasiantuntemus
Starting Your Business
Tapa toimia
Lakimiehet
Ajankohtaista

 

ERIKOISASIANTUNTEMUS

ENGLISH SUMMARY

Juridisten palveluiden tarve on kasvava kaikissa yrityksissä. Riskien hallinta edellyttää kotimaisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin, liikejuridiikkaan, työoikeuteen ja immateriaalioikeuksiin liittyvien säännösten tuntemusta. Lainsäädännön nopea muuttuminen ja kansainvälisen normiston suora sovellettavuus suomalaiseen yritykseen aiheuttavat sen, että niiden seuraaminen liiketoiminnan ohella on vaikeaa, ja pienissä ja keskisuurissa yrityksissä käytännössä usein ylivoimaista.

Kiesi Juridia Oy:n keskeisin osaamisalue on liikejuridiikka, jonka ydin on kotimainen ja ulkomainen sopimusoikeus sekä immateriaalioikeudet. Näiden ohella avustamme myös yhtiöoikeudellisissa ja muissa yritysten toimintaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN SOPIMUSOIKEUS

Sopimukset ja muut yritystoiminnassa tarvittavat asiakirjat voivat osapuolten erimielisyystilanteessa muodostua yritykselle ongelmaksi, mikäli ne ovat ammattitaidottomasti laadittuja. Tehtäessä sopimuksia on tärkeä tuntea sopimusoikeudelliset säännökset, kansainväliset kauppatavat, muodostunut tulkintakäytäntö ja parhaiten tiettyyn oikeustoimeen soveltuva sopimustyyppi.

Erityistä asiantuntemusta edellytetään tehtäessä sopimuksia eri kulttuurien ja kansallisuuksien edustajien välillä. Tulkintariitojen ja epäselvyyksien välttämiseksi tulisi yrityksen konsultoida kansainväliseen sopimusoikeuteen erikoistunutta asiantuntijaa ennen sopimuksen allekirjoittamista.

YHTIÖ- JA YHTEISÖOIKEUS

Osakeyhtiön, avoimenyhtiön, kommandiittiyhtiön, yhdistyksen ja säätiön perustaminen sekä toiminta ovat tarkoin laissa säädeltyjä. Oikean yhtiömuodon valinta, perustamisasiakirjojen ja osakassopimusten laadinta määräävät suunnan suunnitellulle liiketoiminnalle. Yhtiön organisoiminen uudelleen, liiketoiminnan kaupat, fuusiot, etabloituminen ulkomaille ja riskien hallinta edellyttävät onnistuakseen lainsäädännön ja käytännön kattavaa tuntemusta sekä kokemuksen mukana tuomaa varmuutta asioiden hoidosta.

Uudistunut osakeyhtiölaki on avannut uusia mahdollisuuksia yritysten toiminnassa, mutta toisaalta asettanut uusia vaatimuksia, jotka on hallittava.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, toiminimet ja liikesalaisuudet ovat teknologian nopean kehittymisen ja juridiikan kansainvälistymisen johdosta nousseet entistä merkittävimmiksi kilpailutekijöiksi yritystoiminnassa. Erityisesti teknologia- ja uusmediayritysten liiketoiminnan edellytys on immateriaalioikeuksien säilyminen yhtiössä ja niiden hallittu lisensointi. Tähän päästään ainoastaan kattavalla ja oikein suunnitellulla immateriaalioikeusstrategialla.

Immateriaalioikeuksia koskeva lainsäädäntö elää jatkuvassa kehityspaineessa. Sen hallinta edellyttää kotimaisten ja kansainvälisten säännösten tuntemusta ja oikeuskäytännön tarkkaa seurantaa. Uudet kansainväliset suojajärjestelmät ovat helpottaneet innovaatioiden suojaamista maailman laajuisesti.

TYÖOIKEUS

Työoikeuden merkitys yritystoiminnassa on kiistaton. Yhtiön johdon on hallittava lainsäädännön lisäksi myös työoikeuden säännösten tulkinnalle tyypillinen laaja ennakkotapauskäytäntö. Yrityksen toiminnan kansainvälistyessä on otettava huomioon kohdemaan kansallinen pakottava työlainsäädäntö ja toisaalta tiedettävä, mistä asioista voidaan työntekijän ja työnantajan välillä sopia vapaasti. Irtisanomistilanteet on hoidettava lain ja muodostuneen oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla ja niistä johtuvat mahdolliset oikeudenkäynnit annettava alan asiantuntijan hoidettaviksi.

EUROOPPAOIKEUS JA KILPAILUOIKEUS

Suomen liittyminen osaksi Euroopan talousaluetta ja sittemmin osaksi Euroopan Unionia toi mukanaan Yhteisön ylikansallisen lainsäädännön osaltaan suoran sovellettavuuden suomalaiseen yritykseen. Erityisesti tämä vaikutti yritysten kilpailuoikeudelliseen asemaan ja tiukensi yrityskaupoilta ja sopimusjärjestelyiltä edellytettäviä vaatimuksia.

EU jäsenyys lisäsi valitusmahdollisuuksia koskien EU oikeuden tulkintaa kansallisten valitusteiden päätyttyä. Edelleen kilpailuoikeus avasi yrityksille mahdollisuuden puuttua samoilla markkinoilla toimivien yritysten käyttäytymiseen ja saattaa niiden toiminnan oikeellisuuden viranomaisten tutkittavaksi.

ENGLISH SUMMARY

Kiesi Juridia Ltd is a business law company, founded in 1991. The company is principally active in areas connected with Finnish and international Contract Law, Company Law, joint ventures, counter puchases, product liability, Intellectual Property Rights including questions concerning copyright, trademarks, patents and breach of confidence, Law of Employment, Law of the European Community and Competition Law. Special area of Kiesi Juridia Ltd is legal matters related to commercialising the technologies of high technology companies. The company supports and guides its core group of clients in their domestic and international negotiations and acts as their house expert in legal matters.


email: heikki.kiesi@kiesijuridia.fi


 Copyright © Kiesi Juridia Oy

 
Sivun alkuun